top of page
Logo_ChiangMaiRajabhat.jpg

Đại học Rajabhat Chiang Mai

Nui.jpg

Tiếp xúc

Trang mạng

Người liên hệ:

Hỗ trợ GS.TS. Dusadee Rangseechatchawan (Nui)

Email: 

dusadee_ran@cmru.ac.th

dusadee.drnui@gmail.com

202 đường Chang Puak,

Tiểu khu Chang Puak, quận Maung,

Tỉnh Chiangmai 50300, Thái Lan

Sự mô tả

Đại học Chiang Mai Rajabhat (CMRU), một trong những tổ chức giáo dục uy tín nhất ở miền bắc Thái Lan, được thành lập vào năm 1924. Trường cung cấp các chương trình cấp bằng cử nhân, thạc sĩ và tiến sĩ về giáo dục, khoa học xã hội và nhân văn, quản lý kinh doanh, khoa học và công nghệ, như cũng như công nghệ nông nghiệp. Nhiều khóa học ngắn hạn về ngôn ngữ cũng được cung cấp. Với bốn cơ sở, CMRU có thể dễ dàng tiếp cận và có thể phục vụ nhu cầu của những người sống trong thành phố và các cộng đồng lân cận.

bottom of page