top of page
Logo_Thespsatri.jpg

มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

Contact Thepsatri.png

ติดต่อ

เว็บไซต์

ผู้ติดต่อ: 

ผศ. ผศ.ดร.กัญญา คงสูงเนิน

อีเมล์: 

kanya.k@lawsri.tru.ac.th

มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

321 ถ.นารายณ์มหาราช ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง ลพบุรี ประเทศไทย

คำอธิบาย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี (มทร.) ตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2463 เป็นโรงเรียนประถมศึกษาชื่อโรงเรียนละวางศรี เป็นวิทยาลัยครูแห่งแรกในจังหวัดลพบุรีที่เน้นการศึกษาฝึกหัดครูเป็นหลักและเปิดสอนระดับปริญญาตรี เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2535 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงพระราชทานนามใหม่ว่า “สถาบันราชภัฏเทพสตรี” และตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏจึงได้เปลี่ยนเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีตั้งแต่เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2547 

ภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม มทร. เป็นมหาวิทยาลัยท้องถิ่นที่ตั้งอยู่ในภาคกลางตอนบนของประเทศไทย มีนักศึกษาประมาณ 10,000 คน อาจารย์ 300 คน และเจ้าหน้าที่สายสนับสนุน 399 คน โครงสร้างการบริหารของมหาวิทยาลัยประกอบด้วยหกคณะ สี่สำนักงานหลัก และโรงเรียนสาธิต ตามพระราชบัญญัติราชภัฏ มทร. มีภารกิจหลักในการพัฒนาท้องถิ่นหลายประการ โดยเน้นการบริการวิชาการ การวิจัยและพัฒนา วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนท้องถิ่นในพื้นที่บริการจังหวัดลพบุรี จังหวัดสระบุรี และจังหวัดสิงห์บุรี ตลอดจนพื้นที่อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

bottom of page