top of page

sơ ri

Gói công việc 3

WP 3 - Phòng thí nghiệm có sự tham gia

Khoảng thời gian:15.03.2021 - 14.03.2023

 

Tổ chức lãnh đạo:Alpen Adria Univerität Klagenfurt 

 

Phòng thí nghiệm có sự tham gia:

Phát triển và thực hiện quy trình có sự tham gia để liên tục xác định và giải quyết các nhu cầu, nguồn lực và chiến lược cho các tổ chức và công ty giáo dục.
Mục đích của gói công việc này và các nhiệm vụ của nó là cải thiện năng lực giáo dục và đào tạo mang tính học thuật và phi học thuật/CPD bằng cách tạo điều kiện cho các phương pháp tiếp cận có sự tham gia chiến lược. Mục đích của phòng thí nghiệm có sự tham gia là xác định/tiếp cận nhu cầu và nguồn lực của các đối tác tương ứng cùng với họ. Cách tiếp cận có sự tham gia tránh các hướng dẫn từ góc độ châu Âu và đánh giá cao kiến thức hiện có của các đối tác ở khu vực châu Á. Điều này tạo ra một sự trao đổi trong đó tất cả các đối tác (Châu Âu và Châu Á) học hỏi lẫn nhau. Cách tiếp cận này, không cần "hướng dẫn từ bên trên", đảm bảo rằng kết quả học tập bền vững hơn. 
Nâng cao năng lực của các trường đại học và tổ chức trong LAB để cung cấp giáo dục hiệu quả hơn 
Phân tích có sự tham gia về nhu cầu và nguồn lực của các trường đại học và tổ chức trong khu vực đối tác 
Sự phát triển có sự tham gia của các chiến lược cho HE và CPD Các phương pháp và công cụ phản ánh dành cho giáo viên và người đào tạo như đào tạo trước khi đi làm và tại chức và ở các cấp độ khác nhau (học thuật và phi học thuật) 
Khám phá, phát triển, thử nghiệm và triển khai các phương pháp và công cụ giáo dục đổi mới 
Bao gồm:
•    Xây dựng kế hoạch điều chỉnh các chương trình GDĐH hiện có (tại các trường đại học) 
•    Xây dựng kế hoạch phổ biến sản phẩm CPD 
Các đối tác EU sẽ giúp phát triển nội dung, triển khai các phương pháp và công cụ giảng dạy mới, đồng thời cung cấp và hỗ trợ các chuyên gia giảng dạy trong một số khóa học, giúp xây dựng các chương trình nghiên cứu về thực phẩm và các hoạt động đào tạo để được chứng nhận CPD ở cấp độ quốc tế, cung cấp đào tạo cho các đối tác tại các trường đại học EU . 

bottom of page