top of page

mô-đun

học phần

Mô-đun CPD phi học thuật

Các khóa học và đào tạo chuyên đề khác nhau

Mô-đun 1

Quan điểm hiện tượng học về dạy và học

mô-đun 2

Năng lực xã hội tôi

mô-đun 3

Năng Lực Xã Hội II

mô-đun 4

Kỹ năng lãnh đạo

mô-đun 5

Phương pháp tiếp cận có sự tham gia đối với văn hóa tổ chức

mô-đun 6

Học tập và chuyển đổi tổ chức

CPD-Mô-đun 1

Kỹ năng lãnh đạo cho nhân viên ngành

CPD-Mô-đun 2

Phương pháp tiếp cận có sự tham gia đối với văn hóa tổ chức trong các công ty

CPD-Mô-đun 3

Học tập và chuyển đổi tổ chức

Mô-đun 1

Quan điểm hiện tượng học về dạy và học

mô-đun 2

Quan điểm hiện tượng học về dạy và học

mô-đun 3

Quan điểm hiện tượng học về dạy và học

mô-đun 4

Quan điểm hiện tượng học về dạy và học

mô-đun 5

Quan điểm hiện tượng học về dạy và học

bottom of page