top of page

sơ ri

Gói công việc 6

WP 6 - Đảm bảo chất lượng 

Khoảng thời gian: 15.12.2020 - 14.11.2023

 

Tổ chức lãnh đạo: Ready 4 Europe        

 

Giám sát, đảm bảo chất lượng và đánh giá ngoài:
Mục tiêu của WP6   là phát triển một bộ công cụ đảm bảo chất lượng cao cho kết quả đầu ra của dự án trong suốt thời gian của dự án. 
Như vậy, mục tiêu bao gồm:
• Đảm bảo rằng chất lượng của các quy trình và kết quả của dự án đáp ứng các tiêu chuẩn đã xác định trước
• Đảm bảo chất lượng, khả năng so sánh và chấp nhận của sản phẩm dạy học
• Xây dựng hướng dẫn cho các đối tượng xem xét
• Thực hiện giám sát chất lượng liên tục
• Tài liệu đầy đủ về thực tiễn tốt nhất và bài học kinh nghiệm
• Phối hợp chặt chẽ với WP8 (Quản lý).

bottom of page