top of page

sơ ri

Gói công việc 7

WP 7 - Phổ biến và Khai thác

Khoảng thời gian: 15.11.2020 -  14.11.2023

 

Tổ chức lãnh đạo: Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh     _cc781905-5cde-3194-bb3b-13d_6bad5cf58d

 

Phổ biến & Khai thác dự án
Mục đích của gói công việc này và nhiệm vụ của nó là phối hợp mọi hoạt động phổ biến dự án và kết quả của dự án để nâng cao nhận thức về các cam kết và đầu ra của dự án bằng cách:
• Xây dựng chiến lược phổ biến (bao gồm phân tích các bên liên quan, hướng dẫn phổ biến, phát triển các biểu mẫu, định nghĩa về tài liệu phổ biến và các kênh phổ biến)
• Phát triển trang web và tài liệu phổ biến
• Sự tham gia liên tục của tất cả các nhóm liên quan và sự hỗ trợ của các đối tác liên danh
• Quản lý và khai thác quyền sở hữu trí tuệ (Xác định kiến thức có thể khai thác và xây dựng kế hoạch khai thác)

bottom of page